Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
کسب و کار در قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

یکی از اقدامات اتحادیه اقتصادی اورسیا از اولین سال تشکیل تاکنون، ایجاد پیوند و انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با برخی از کشورها بوده است. ایران در زمره این کشورها قرار دارد. بحث موافقتنامه تجاری کشورمان با اتحادیه و پیامدهای آن مبحث مهمی است که پرداختن به آن نیازمند گزارشات مستقل است. 

قانون گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اول ژانویه 2018 اجرایی شده است. با اجرایی شدن پیمان قانون گمرکی اتحادیه اقتصادی  اوراسیا در تاریخ 11 آوریل 2017 ، پیمان قانون گمرکی اتحادیه گمرکی به تاریخ 27 نوامبر 2009 و تعدادی از موافقت نامه های بین المللی تنظیم کننده روابط گمرکی که در حین مذاکرات اتحاد گمرکی2017 منعقد شده بودند، منقضی شدند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا مقررات مشترک گمرکی را مطابق با موافقت نامه های بین المللی حاکم بر روابط گمرکی تهیه کرده است؛ از جمله قانون گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا )از این پس قانون گمرکی نامیده میشود و اقداماتی که قانون اتحادیه و پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به تاریخ29 می 2014 تشکیل میدهد.

کشورهای عضو آن )جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه(؛ همچنین جزایر مصنوعی، ساختمانها، تاسیسات و سایر مکان های خارج از قلمرو این کشورها که صلاحیت انحصاری آن دراختیار کشورهای عضو اتحادیه است، می شود.

ویژگی های قانون گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

- کاهش شش برابری زمان ترخیص کالاها.

- کاهش دوبرابری زمان ثبت اظهارنامه گمرکی.

- تسهیل رویه های حرکت کالاها از مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل سیستم مدیریت الکترونیکی اسناد.

- یکسان سازی تمامی رویه های مرتبط با ورود به بازار مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا.

منافع قانون گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

رشد صادرات و تسهیل عرضه کالاهای وارداتی موردنیاز برای مدرن سازی اقتصاد از طریق:

- در نظر گرفتن سطح کنونی توسعه فناوری اطلاعات.

- یکسان سازی قانون گذاری گمرکی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کاهش مقررات ملی.

- حذف موضوعات چالش برانگیز ناشی از اجرای قانون گمرکی اتحادیه گمرکی.

- در نظر گرفتن کنوانسیون ها و تعهدات بین المللی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سازمان جهانی تجارت.

- ترکیب تعدادی از پیمان های بین المللی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در خصوص مقررات گمرکی در یک سند.

رویه ای انجام امور گمرکی در زمان ورود کالاها به قلمرو گمرکی اتحادیه

همه افراد به طور برابر این حق را دارند که کالاها را با روش و شرایط تعیین شده توسط قانون گمرکی از طریق مرز گمرکی اتحادیه منتقل کنند. واردات کالا به قلمرو گمرکی اتحادیه نیازمند اجرای مداوم عملیات گمرکی مربوط به ورود کالا به قلمرو گمرکی اتحادیه، ذخیره سازی موقت و عبور ترانزیتی )در صورت لزوم(، فرآیند اظهار گمرکی و ترخیص کالاها توسط مقامات گمرکی است. کالاهایی که از مرزهای گمرکی اتحادیه منتقل میشوند مشمول کنترل گمرکی میشوند. واردات از طریق مکانهای تعیین شده برای جابجایی کالا انجام میشود )ایستهای بازرسی از مرزهای ایالتی کشورهای عضو اتحادیه یا مکانهای دیگر که مطابق با قوانین کشورهای عضو اتحادیه تعیین شدهاند) چنین مکانهایی برای مثال شامل ایستگاههای بازرسی جادهای و ریلی، بندرگاهها و فرودگاهها است. اطلاعات عمومی مربوط به مکانهای جابجایی کالا )مکانهای ورود و خروج کالا( واقع در کشورهای عضو اتحادیه توسط کمیسیون جمع آوری شده و در درگاه اینترنتی  رسمی اتحادیه قرار داده میشود 1. قبل از ورود کالا به قلمرو گمرکی اتحادیه، ارائه اطلاعات مقدماتی به مقامات گمرکی کشور عضو اتحادیه و در مکان مشخص شده به منظور بازرسی در مرزهای گمرکی اتحادیه، ضروری است )ماده 11 قانون گمرک(. اطلاعات مقدماتی در قالب یک سند الکترونیکی از طریق منابع اینترنتی یا از طریق ارتباط بین سیستم اطلاعات مرجع گمرک و سیستم اطلاعات متقاضی ارائه میشود.

 راهنمای مقررات تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کنترل گمرکی و اقدامات تضمینی لازم برای کنترل گمرکی، تصمیم گیری مقدماتی را اتخاذ کنند. )بخش 6 قانون گمرکی(. کالاهایی که در قلمرو گمرکی اتحادیه ترخیص می شوند که الزامات مربوط به ممنوعیت ها و محدودیت های مربوطه از جمله مقررات غیرتعرفه ای، مقررات فنی، بهداشتی، اقدامات قرنطینه بهداشتی و بهداشت نباتی را رعایت کرده باشند.

اظهار گمرکی کالاهای واردشده به قلمرو گمرک اتحادیه

پس از انجام کلیه عملیات مرتبط با ورود کالاها در محل ورود مطابق قانون اتحادیه، کالاها با هدف قرار دادن آنها در یکی از رویه های گمرکی مورد نیاز قانون گمرک،مشمول اظهار گمرکی )فصل 17 قانون گمرک( هستند.کالاهای خارجی وارد شده به هر یک از کشورهای عضو اتحادیه می توانند تحت رویه گمرکی برای ترخیص به منظور مصرف داخلی قرار گرفته که گردش آزاد را در سراسر قلمرو گمرکی اتحادیه فراهم می کند، یا تحت سایر رویه های گمرکی قید شده نظیر ذخیره سازی موقت، استفاده یا پردازش کالا درقلمرو گمرکی اتحادیه )بخش چهارم قانون گمرکی( قرار گیرند. کالاها را می توان تحت رویه های گمرکی ذکر شده مستقیماً در ایست بازرسی یا پس از تحویل به مرجع گمرکی داخلی به عنوان بخشی از فرآیند ترانزیت گمرکی قرار داد.

به عنوان یک قاعده کلی، رویه ترانزیت گمرکی هنگامی لازم است که حمل کالا از طریق جاده یا راه آهن با هدف تحویل کالا از ایست بازرسی از آن طرف مرز به یک مکان مشخص شده )در قلمرو کشور عضو اتحادیه( در اسناد حمل و در صورتی که ترخیص نهایی کالا توسط مقامات گمرکی صورت گیرداین اشخاص می توانند به عنوان اظهار کننده کالاهایی که تحت رویه های گمرکی قرار می گیرند عمل کنند: شخصی که از کشورهای عضو اتحادیه که قاعدتاً طرف معامله با شخص خارجی است و براساس آن کالا، از مرز گمرکی اتحادیه منتقل میشود و در برخی موارد، یک شخص خارجی )به عنوان مثال، اشخاص خارجی که کالا را برای نیازهای خود بدون انجام معامله جابجا میکنند(. اظهارنامه گمرکی عمدتاً به صورت الکترونیکی انجام میشود؛ به استثنای موارد خاصی که در ماده 104 قانون گمرکی مقرر شده است؛ از جمله خرابی های فنی، قطع عملکرد دستگاههای ارتباطی )شبکه های مخابراتی و اینترنت(، قطع برق و خاموشی و غیرهاظهارنامه گمرکی با استفاده از اظهارنامه برای کالاها انجام میشود. فرمهای اظهارنامه )الگوها)  تعیین شده است.

هنگام قرار دادن کالاها در فرآیند گمرکی، اظهارنامه گمرکی یا کنترل گمرکی، این موارد مورد توجه قرار میگیرد: مقررات گمرکی و تعرفهای، ممنوعیتها و محدودیتها، تدابیر تجاری و اقدامات قانونی کشورهای عضو اتحادیه در مورد مقررات مالیاتی که ازروز اظهار کالا ثبت شده است. لازم به ذکر است که برای تأیید انطباق با رویه ها و محدودیتهای مشخص شده، در برخی موارد ممکن است اسناد صادرکنندگان کالا به قلمرو گمرکی اتحادیه منتقل شود.

ترخیص کالاها توسط مقامات گمرکی

ترخیص کالاها توسط مقامات گمرکی به شرطی انجام میشود که فرد )اظهار کننده شرایط قرار دادن کالاها را تحت رویه گمرکی اعلام شده، از جمله پرداخت هزینههای گمرکی لازم، واردات حقوق گمرکی)به استثنای مواردی که ترجیح تعرفهای اعطا شده است(، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیر مستقیم رعایت کرده باشد. طبق اصل دولت کامله الوداد اعمال شده توسط اتحادیه برای همه کشور، کالاهای وارداتی مشمول حقوق گمرکی وارداتی است که با تعرفه گمرکی واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعیین شده است.

اگر کالاهای وارداتی مشمول ترجیحات تعرفه ای مطابق با موافقت نامه تجارت آزاد موقت )مورخ 17 مه 2008 ( بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر باشند، اطلاعات مربوطه باید در اظهارنامه کالاهای مندرج در مصوبه شماره 257 کمیسیون اتحادیه گمرکی به تاریخ 20 مه 2010 در مورد فرم اظهارنامه کالا و رویه تکمیل آن منعکس شود.

علاوه بر این، مبدا کالاها باید با ارائه گواهی مبدا )فرم CT-3 ( و سایر شرایط اعطای ترجیحات تعرفه ای مقرر در موافقت نامه ذکر شده )ماده 6.22 (، تأیید شود. به عنوان یک قاعده کلی، ترخیص کالاها توسط مقامات گمرکی ظرف 4 ساعت از تاریخ ثبت اظهارنامه گمرکی انجام می شود به شرطی که اظهارنامه گمرکی حداقل 4 ساعت قبل از پایان روز کاری اداره گمرک ثبت شده باشدموارد استثنایی؛ مواردی است که مقامات گمرکی بر اساس سیستم مدیریت ریسک تصمیم می گیرند تا رویه های کنترل اضافی را برای کالاهای مورد نظر انجام  دهند. در این حالت، ترخیص کالا با تأیید رئیس )سر پرست( مرجع گمرکی می تواند تا 1 روز کاری یا در شرایط استثنایی تا 10 روز کاری تمدید شود.

 تعرفه واردات، صدور مجوز واردات، مقررات غیر تعرفه ای، رویه های صدور مجوز، ممنوعیت ها و محدودیت های واردات به قلمرو اتحادیه

تعرفه گمرکی واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قلمرو گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مطابق با مواد 25 و 42 پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 29 می 2014 اعمال می شود. تعرفه گمرکی واحد، مجموعه ای از نرخ های گمرکی است که برای کالاهایی که از کشورهای ثالث به قلمرو گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد می شود، اعمال می شود. این امر، مطابق با فهرست نام واحد کالاها در فعالیت اقتصادی خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تنظیم شده استاقتصادی اوراسیا در تاریخ 16 ژوئیه 2012 تایید شده است1. جمهوری بلاروس و فدراسیون روسیه تعرفه گمرکی واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به طور کامل اعمال میکنندهنگام پیوستن جمهوری ارمنستان و جمهوری قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به این دو کشور فرصتی داده شد تا در مورد کالاهای خاص، حقوق گمرکی واردات را متفاوت با تعرفه گمرکی واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال کنندفهرست کالاهای جمهوری ارمنستان طی مصوبه شماره 113 شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا به تاریخ 10 دسامبر 2014 تصویب شد همچنین فهرست کالاهای جمهوری قرقیزستان طی مصوبه شماره 68 هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا به تاریخ 30 ژوئن 2015 تصویب شد. 2 دوره انتقال برای استفاده از معافیت )استثنا( در اعمال تعرفه گمرکی واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای جمهوری قرقیزستان و در اول ژانویه 2020 برای جمهوری ارمنستان منقضی میشودجمهوری قزاقستان این فرصت را دارد که حقوق گمرکی واردات را )در مورد کالاهای خاص( متفاوت از تعرفه گمرکی واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال کند که ناشی از تعهدات تعرفهای جمهوری قزاقستان در سازمان جهانی تجارت است. فهرست کالاها و نرخهای مربوط به حقوق گمرکی واردات طی مصوبه شماره 59 شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا در تاریخ 14 اکتبر 2015 به تصویب رسیده است و هر ساله که مطابق با تعهدات جمهوری قزاقستان در مورد آزادسازی دسترسی به بازار کالاها، در پروتکل مربوط در مورد الحاق به سازمان جهانی تجارت به روز رسانی میشودبا توجه به مقررات گمرکی و تعرفهای و نیز اختیارات برای تعیین حقوق گمرکی واردات، کمیسیون اقتصادی اوراسیا همچنین موارد و شرایط ارائه معافیتهای تعرفهای )ترجیحات( و سهمیه های تعرفه ای را تعیین و سهمیه های تعرفه ای را میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در صورت لزوم بین کشورهای ثالث توزیع می کندماده 46 پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیش بینی کرده است که اقدامات مشترک غیرتعرفه ای ذیل توسط اتحادیه در تجارت با کشورهای ثالث اعمال می شود:

-ممنوعیت واردات و یا صادرات کالا؛

-محدودیتهای مقداری در واردات و یا صادرات کالا؛

-حق انحصاری صادرات و یا واردات کالا؛

-صدور مجوزخودکار )نظارت( بر صادرات و یا واردات کالا؛

-رویه اعطای مجوز برای واردات و یا صادرات کالا.

اقدامات غیرتعرفه ای براساس اصول شفافیت و عدم تبعیض مطابق با پروتکل اقدامات مربوط به مقررات غیر تعرفه ای با کشورهای ثالث )ضمیمه شماره 7 پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا( اعلام و اعمال می شود.تصمیمات مربوط به اعلام، اعمال، تمدید و لغو اقدامات توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا اتخاذ می شود )مصوبه شماره 30 هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا مورخ 21 آوریل 2015 درباره «اقدامات برای مقررات غیرتعرفه ایبه ویژه، رویه مبتنی بر صدور مجوز برای واردات یا صادرات کالاهای مشمول کنترل از طریق صدور مجوز و یا اعمال سایر اقدامات اداری کنترل تجارت خارجی اجرا می شود. یک الگو برای اعطای مجوز صادرات و یا مجوز واردات برای انواع خاصی از کالاها برای همه کشورهای عضو اتحادیه ایجاد شده است )مصوبه شماره 19 هیئت مدیره به تاریخ 6 نوامبر 2014 (.پروانه های صادرشده توسط نهادهای مجاز یک کشور عضو توسط سایر کشورهای عضو اتحادیه به رسمیت شناخته شده اندقوانین صدور مجوزها و پروانه های صادرات و )یا( واردات کالا توسط پیوست ضمیمه شماره 7 پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعیین می شود. برای گروه خاصی از کالاها، لازم است اسناد مجوز پس از ورود به قلمرو گمرکی اتحادیه، به مقاماتگمرکی کشورهای عضو اتحادیه ارائه شوندکالاهایی که تحت اعمال اقدامات غیرتعرفهای قرار میگیرند، در فهرست یکسان واحد( کالاهای مشمول اقدامات غیر تعرفه های در تجارت کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با کشورهای ثالث قرار دارند که در اینترنت )شبکه اطلاعات و مخابرات( در درگاه اینترنتی رسمی اتحادیه منتشر میشود. علاوه بر این، درگاه اینترنتی رسمی اتحادیه، اطلاعات مربوط به کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی اتحادیه را بدون ارائه مجوز واردات، اظهاریه ها/ قراردادها )اسناد صدور مجوز( ارائه میدهد. این کالاها عبارتند از:

تجهیزات رادیویی، الکترونیکی و دستگاههای با فرکانس بالا، که واردات آن به قلمرو گمرکی اتحادیه نیازی به ارائه مجوز یا اظهاریه/ قرارداد )سند صدور مجوز( ندارد؛

کالاهایی که شامل ابزار یا اقلام رمزگذاری )رمزنگاری( هستند.  اطلاعات اسناد مربوط به مقررات غیر تعرفهای در درگاه اینترنتی رسمی اتحادیه موجود است. مطابق با مواد 25 و 35 پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک رژیم تجارت آزاد بر اساس پیمان بین المللی اتحادیه با یک کشور ثالث ایجاد میشود. در مورد کالاهایی که مبدا آن از کشورهای تشکیل دهنده منطقه تجارت آزاد همراه با اتحادیه است، ترجیحات تعرفه های به صورت معافیت یا کاهش حقوق گمرکی واردات در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال، در موافقتنامه تجارت آزاد که بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از یک سو و جمهوری سوسیالیستی ویتنام از سوی دیگر که در 29 مه 2015 امضا شده، ترجیحات تعرفهای ارائه شده است. موافقتنامه موقت منجر به تشکیل تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 17 مه 2018 )از این پس به آن موافقتنامه موقت گفته میشود( همچنین برای برخی کالاهای خاص، رفتار ترجیحی ارائه میدهدمطابق بند 1 ماده 2.3 موافقت نامه موقت مذکور، طرفین برای کالاهای قید شده در پیوست موافقت نامه مطابق با تعهدات تعرفه ای مصوب در آن، برای کل مدت زمان موافقت نامه موقت، رفتار ترجیحی ارائه می دهند. مصوبه شماره 10 هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا مورخ 22 ژانویه 2019 ، فهرست کالاهای مشمول حقوق گمرکی ترجیحی و نرخ این عوارض را مطابق با موافقت نامه موقت تصویب کرده است.

مقررات فنی

مقررات فنی و استانداردسازی

ایمنی محصولاتی که در بازار داخلی به گردش در می آیند توسط مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا تضمین می شود. مقررات فنی اتحادیه فقط برای کالاهایی تهیه شده است که در فهرست مشترک محصولات دارای الزامات اجباری اتحادیه قرار دارد مصوبه شماره 526 کمیسیون اتحادیه گمرکی در تاریخ 28 ژانویه 2011 ( اطلاعات مربوط به مقررات فنی و استاندارد سازی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در درگاه اینترنتی رسمی کمیسیون موجود است. در حال حاضر، 48 مقررات فنی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شده است که 43 مورد از آنها لازم الاجرا هستند. فهرست کامل مقررات فنی موجود، مصوبه های مربوط به کمیسیون اقتصادی اوراسیا )سابقاً کمیسیون اتحادیه گمرکی(، فهرست مقامات دولتی مسئول نظارت دولتی بر کلیه مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کشورهای عضو در درگاه اینترنتی کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا قابل دسترسی است. 2 لازم به ذکر است که پیوند وب ذکرشده شامل فهرست مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که با کلیک بر روی آن می توانید اطلاعات مربوط را پیدا کنید. این اطلاعات همچنین شامل فهرستی از محصولاتی است که به فرآیند ارزیابی انطباق نیاز دارند. کمیسیون برای اجرای مقررات فنی اتحادیه، فهرست استانداردها را تصویب میکند. در حال حاضر، فهرست استانداردهای 42 آییننامه فنی تصویب شده است.

ارزیابی انطباق و یکسانسازی اندازهگیری

ارزیابی انطباق

ارزیابی انطباق، تعیین مستقیم یا غیرمستقیم انطباق با الزامات اعمال شده در مورد مقررات فنی است. مطابق با پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارزیابی انطباق کالاهای موضوع مقررات فنی اتحادیه توسط ثبت نام )ثبت نام دولتی(، آزمایش، ارزیابی انطباق، نمونهبرداری و یا به هر شکل دیگری انجام میشود. تأیید انطباق اجباری با اعلامیه انطباق و صدور گواهینامه تنها درصورتی انجام میشود که توسط مقررات فنی مربوط به اتحادیه صورت گیرد و فقط برای ارزیابی انطباق با مقررات فنی اتحادیه انجام شود. فرمها، طرحها و رویههای ارزیابی انطباق توسط مقررات فنی اتحادیه بر اساس طرحهای استاندارد ارزیابی انطباق مصوب کمیسیون اقتصادی اوراسیا تعیین میشوددر رویه ارزیابی انطباق، این گروهها ممکن است به عنوان متقاضی عمل کنند: یک شخص حقوقی یا یک کارآفرین که مطابق با قوانین به عنوان تولیدکننده یا فروشنده یا نماینده مجاز تولیدکننده در قلمرو کشور عضو، ثبتنام کرده باشد.

اطلاعات مربوط به ارزیابی انطباق )شامل ثبتنام انفرادی مجوزهای صدور گواهینامه و آزمایشگاههای مجاز 1، اقدامات ارزیابی انطباق، ثبتنام گواهینامههای صادرشده و اظهارنامههای ثبتشده و اطلاعات مرجع در مورد طرح های متداول ثبت دولتی محصولات، صدور گواهینامه و اعلام انطباق( در درگاه اینترنتی کمیسیون اقتصادی اوراسیا موجود است .فرم واحد گواهی ها و اعلامیه های انطباق با الزامات مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تصمیم شماره 154 هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا در تاریخ 15نوامبر 2016 تأیید شده است.

مزایای مقررات فنی یکپارچه

1. رفع موانع اجرایی و فنی تجارت در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛

2. بهبود کیفیت و ایمنی محصولات؛

3. افزایش رقابت پذیری محصولات دربازارهای داخلی و خارجی؛

EAC- مخفف Eurasian Conformity و نشانه ارزیابی انطباق و گردش آزاد در بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

- ثبت نام متحدالشکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل بیشتر از 850 نهاد مجاز صدور گواهی و 2300 آزمایشگاه برای انجام آزمایشات است.

- ثبت نام متحدالشکل اسناد در حوزه ارزیابی انطباق شامل اطلاعات در خصوص  1.057.771گواهی انطباق اعطا شده و 5.631.847 اعلامیه انطباق ثبت شده است.

خصول اطمینان از یکسانی انداز هگیر یها یکسانی اندازه گیری ها، وضعیتی است که در آن، نتایج طبق واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در کشورهای عضو بیان می شوند و دقت اندازه گیری از حد تعیین شده فراتر نمی رودمطابق با پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای عضو یک سیاست هماهنگ را در زمینه یکسان بودن اندازه گیری ها دنبال میکنند نتایج اندازهگیری و نتایج ارزیابی )تأیید( انطباق محصول با الزامات مقررات فنی اتحادیه و اندازهگیری شاخصهای کمی محصولات اطمینان حاصل کننددر حال حاضر، 10 اقدام مرتبط کمیسیون مندرج در پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تاریخ 29 می 2011 ، تصویب و لازمالاجرا شده است. این اقدامات، رویههای شناخت متقابل نتایج کار اندازهگیری را ساده میکنند تا از حرکت آزاد ابزار اندازهگیری

 تجهیزات( تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه اطمینان حاصل کند و همچنین نتایج اندازهگیری دقیق، درست، قابل اعتماد و قابل مقایسه در اتحادیه را اعمال میکند.

اطلاعات بیشتر در مورد سیاست هماهنگ در زمینه اطمینان از یکسانی اندازهگیریها، اقدامات نظارتی حاکم بر یکسانی اندازهگیریها، طرحها یا روشهای شناخت متقابل نتایج کار در زمینه اطمینان از یکنواختی اندازهگیریها، پایگاههای  اطلاعاتی اطمینان از یکسانی اندازهگیریها در بخش «اطمینان از یکسانی اندازهگیریها » در درگاه اینترنتی کمیسیون اقتصادی اوراسیا قابل دسترسی است

اقدامات بهداشتی، بهداشت گیاهی و دامپزشکی

اقدامات بهداشتی

اصلی ترین قانون نظارتی در زمینه کنترل بهداشتی، تصمیم شماره 299 کمیسیون اتحادیه گمرکی مورخ 28 می 2010 "در مورد اجرای اقدامات بهداشتی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا" است. تصمیم فوق الذکر موارد زیر را تعیین میکند:

فهرست واحد کالاهای تحت نظارت )کنترل( بهداشتی و اپیدمیولوژیکی در مرزهای گمرکی و سراسر قلمرو گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛.

 راهنمای مقررات تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا

-الزامات بهداشتی، اپیدمیولوژیکی و بهداشتی واحد برای محصولات کالاهای( تحت نظارت )کنترل( بهداشتی و اپیدمیولوژیک؛

-فرم واحد سند تأییدکننده ایمنی محصولات )کالا(؛

-مقررات اجرای نظارت )کنترل( بهداشتی و اپیدمیولوژیک دولتی بر افراد و

وسایل نقلیه در حال عبور از مرز گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همچنین محصولات )کالاهایی( که از مرز گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا عبور و یا در قلمرو گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردش می کنند. در فهرست واحد، محصولات به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول شامل محصولات تحت نظارت بهداشتی و اپیدمیولوژیک دولتی است. گروه دوم محصولات مشمول ثبت دولتی است و گروه سوم محصولاتی است که نیاز به ثبت دولتی ندارند.

فهرست واحد محصولات ملزم به ثبت دولتی شامل موارد ذیل است:

-مواد ضدعفونی کننده برای مصارف خانگی، استفاده در مراکز درمانی و سایر مکانها )به استثنای استفاده در دامپزشکی(؛

-مواد شیمیایی خانگی؛

-مواد شیمیایی و بیولوژیکی بالقوه خطرناک )به استثنای محصولات پزشکی(،

مواد )ترکیبات( با منشأ طبیعی یا مصنوعی که ممکن است در طول تولید، استفاده، حمل ونقل، فرآوری یا استفاده در منزل بر سلامتی انسان و محیط زیست تأثیر سوء بگذارد؛

-مواد، تجهیزات، دستگاه ها و سایر اقلام فنی تصفیه آب که برای استفاده در سیستم تأمین آب و آشامیدنی در نظر گرفته شده است؛

-محصولات بهداشت شخصی برای بزرگسالان؛

اقلام در تماس با محصولات غذایی )به جز ظروف، کارد و چنگال، تجهیزات بسته بندی و فرآوری و تولید(.

جنبه های خاص ثبت دولتی محصولات در اتحادیه اقتصادی اوراسیا:

کالاهایی که برای اولین بار در قلمرو گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ساخته و یا وارد میشوند، منوط به ثبت دولتی هستند.

گواهینامههای ثبت کالاها دارای محدودیت زمانی نیستند. این گواهیها فقط برای مدت زمانی که کالاها از کشور ثالث به اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد میشوند و یا کالاها در محدوده قلمرو گمرکی اتحادیه اوراسیا ساخته میشوند، معتبرند.

گواهیهای ثبت کالا بر روی فرمهای مخصوص چاپ میشوند.

با توجه به لازم الاجرا شدن مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که فرآیند ارزیابی انطباق محصول را در قالب دریافت گواهی ثبت دولتی اجرا میکند، محصولات موضوع چنین روشی از گروه دوم فهرست واحد خارج شدهاند و برای اثبات انطباق با مقررات فنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وارد فرآیند ثبت دولتی میشوند.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مشاوران دپاتمان تجارت سهاطوس در ارتباط باشید.