در جلسه هیات وزیران که در روز پنجشنبه برگزار شد قانون اعطای اقامت بدون اسپانسر برای بعضی از گروه ها تصویب و دستور اجرا شدن آن صادر گردد. این گروه شامل : -1 کارافرینان مشمول مقررات قوانین حاکم بر تاسیس کسب و کارها و شرکت ها در کشور -2 افراد با استعداد در زمینه های تکنولوژی ،علمی ،ابداع ورزشی فرهنگی یا هنری ورود خروج و اقامت این دسته ها مطابق با مقررات مندرج در فصل هفتم قانون شماره .21) سال 2015 خواهد بود( بر اساس پینشهاد وزیر کشور ماده 1 این دستور العمل به بخشهای اداری وزارت کشور این اجازه را میدهد که اقامت های بدون اسپانسر را صادر نمایند.