فرم تکمیل شده درخواست ویزا(کره جنوبی)1- نام و نام خانوادگی :

۲- تاریخ تولد ( به میلادی ) :

۳- محل تولد :

۴- ملیت :

۵- آدرس محل سکونت به همراه شماره های تلفن و همراه شخص متقاضی :

۶- آدرس ایمیل :

۷- کد ملی :

۸- شماره گذرنامه :

۹- محل صدور گذرنامه :

۱۰- تاریخ صدور و انقضاء گذرنامه :

۱۱- شغل :

۱۲- آدرس دقیق محل کار به همراه شماره تلفن :

۱۳- وضعیت تأهل :

۱۴- نام و نام خانوادگی همسر :

۱۵- تاریخ تولد همسر ( به میلادی ) :

۱۶- ملیت همسر :

۱۷- شماره همراه همسر :

۱۸- هدف از سفر شما به کره جنوبی :

۱۹- مدت زمان اقامت شما در کره جنوبی :

۲۰- تاریخ احتمالی ورود شما به این کشور :

۲۱- تاریخ اقامت قبلی شما در این کشور :

۲۲- آیا آدرس مشخصی در کره جنوبی برای مدت زمان اقامت خود دارید؟ درصورت وجود لطفاً آدرس کامل و شماره تلفن قید شود.

۲۳- چه کسی مخارج شما را در این سفر به عهده دارد؟

۲۴- ویزاهای کشورهای مختلف در گذرنامه خود در این ۵ سال اخیر را ذکر نمایید.

۲۵- آیا خوشاوند یا دوست نزدیکی در کره جنوبی دارید؟ درصورت وجود لطفاً نام و نام خانوادگی، نسبیت، ملیت و تاریخ تولد وی را ذکر نمایید.

 

تاریخ :                                                             امضاء