• 22:02

  تهران

 • 18:32

  لندن

 • 22:32

  دبی

 • 02:32

  شانگهای

 • 20:32

  ترکیه

دوره های مرتبط با تکنیکهای نوین مدیریت

 

 

 

 

دوره های مرتبط با تکنیکهای نوین مدیریت

üآشنایی با مدل تعالی سازمانی بنیاد کیفیت اروپا EFQM

üمدیریت کیفیت جامع TQM

üشش سیگما

üآشنایی با نظریات آقای تاگوچی

üآشنایی با نظریات آقای دمینگ

üمدلهای تصمیم گیری

üمدیریت مشارکتی

üمدیریت استراتژیک

üتکنیکهای ویژه در مدیریت علمی

üکارگروهی Team working

üآشنایی با اصول و فنون مذاکرات عمومی

üآشنایی با اصول و فنون مذاکرات خارجی

üارزیابی کار و زمان ( Method study , Time study , Work study )

üقاطعیت در مدیریت

üمدیریت ریسک

üمدیریت بحران

üاستراتژی های بازاریابی و راهکارهای صادرات موفق

üکارگاههای کاربردی صادرات بر اساس نیازهای واقعی شرکت کنندگان

üقراردادهای همکاری های صنعتی و انتقال تکنولوژی

üراهکارهای کاهش هزینه های جاری سازمان

üبازاریابی و مدیریت خدمات Service making

üراز بقاء سازمان

üروشهای حل مسئله

üروشهای خطا ناپذیری POKAOYOKAE

üالگوسازی از رقبا Benchmarking

üقیمت گذاری هدف TARGET COSTING

üمدیریت عملکرد و مدیریت بر وقت

üشیوه های رهبری و مدیریت اثر بخش

üآشنایی باتکنیکهای کلیدی در مدیریت رفتار متقابل کاری و اجتماعی

üکنترل کیفیت و روشهای نمونه برداری

üمدیریت استرس

üروشهای تامین مالی پروژه ها از طریق اعتبار خریدار – اعتبار فروشنده – بیع متقابل (Buy Back)

üاصول و محتوای قراردادهای همکاری های صنعتی، انتقال تکنولوژی و ایجاد شرکتهای مشترک ایرانی و خارجی برای طرحهای صنعتی (Joint Ventura Companies)

üمهارتهای ارتباطی اثربخش برای مدیران

üرایج ترین اشتباهات مدیران و پیشنهاداتی بری تصحیح آن

üاسترس های ناشی از کار و راه کارهای کاهش و کنترل آن

üشناخت رضایت و عدم رضایت از شغل و پیشنهاداتی برای مدیریت آن

üشناخت روند ارتباطات در سازمان و مدیریت آن

üمدیریت زمان

üخانواده و تاثیر آن بر کار و بازدهی

 

 

 

 

 

 

دفتر تهران: سهروردی شمالی- انديشه اصلی- نبش انديشه 6- پلاک 23
تلفن: 88471412 - 88471404 - 88471400 (021) - فاکس: 88440081 (021)

دفتر مشهد: بلوار فردوسی- نبش چهارراه فرامرز عباسی- مجتمع تجاری دهقان- طبقه سوم- واحد شماره 1
تلفن: 36068268 - 36068264 - 36068262 (051) - فكس: 36055477 (051)
تلفن مشاوره: 9099071741 (تلفن مشاوره بدون پیش شماره و تماس تنها از طریق تلفن ثابت امکان پذیر می باشد.)
Copyright © 2007 SohaToos. All rights reserved.
Design and Developed by: GreenWeb